Onderwijs als doel en het gebouw als middelArchitect

Het onderwijslandschap is alom aan veranderingen onderhevig waarbij niet in de laatste plaats de onderwijsvisie zich steeds verder door ontwikkelt. Vaak is de huisvesting echter achter gebleven en niet afgestemd op de belangrijke rol die deze kan spelen bij de ondersteuning van het vastgestelde onderwijsconcept.

Gezien de te behalen synergie is het voor opdrachtgevers bij voorgenomen onderhoud, renovatie en (ver)bouw dan ook raadzaam in een vroegtijdig stadium de ruimtelijke en bouwkundige mogelijkheden te onderzoeken die kunnen leiden tot een schoolgebouw dat met het onderwijs “meegroeit”.

Ruimtelijk en bouwkundig adviseur

De Scholendokter zal in zijn rol van ruimtelijk adviseur de “papieren” wensen in een ruimtelijk verband plaatsen. Door het tijdig stellen van de juiste vragen worden de diverse betrokken disciplines verbonden waardoor gebouw, installaties en inrichting samenvloeien in plaats van samenkomen. En, zeker zo belangrijk, door te visualiseren zal De Scholendokter de daadwerkelijke gebruikers, het docententeam, deelgenoot maken, enthousiasmeren, en optimaal betrekken bij de komende veranderingen.

Onderscheidend

Anders dan in het traditionele bouwtraject, met als startpunt een PVE gebaseerd op budget en vierkante meters, ontstaat zo een integraal, getekend, programma van eisen dat als sturend toetsingskader kan worden toegepast. In de programmafase kan al een investeringsraming en exploitatieopzet gemaakt worden. In een vroeg stadium sturen op bijvoorbeeld materialisering, niet alleen van belang voor de investering maar zeker ook voor de toekomstige exploitatie, is zo mogelijk en voorkomt (financiële) tegenvallers in de realisatiefase.