DSDr

DSDr-architecten is opgericht door Marjo van Keulen welke als architect verantwoordelijk is voor uiteenlopende projecten in de particuliere- en utilitaire sector alsmede voor bouwprojecten geïnitieerd door gemeentelijke overheid en maatschappelijke instellingen.
Bij de diverse projecten, welke een conceptmatige opzet in de ontwerpfase combineren met een realistische en gedegen bouwkundige uitwerking, vormt de vraagstelling van de opdrachtgever steeds het centrale thema. De projecten worden gekenmerkt door hun heldere vormgeving, functionaliteit alsmede duurzaamheid, en worden gerealiseerd binnen het gestelde economisch kader.
De Scholendokter, de ondertitel van het bureau, staat voor de specialisatie die heeft plaatsgevonden op het gebied van onderwijshuisvesting. De afgelopen jaren zijn diverse scholen gerealiseerd waarbij renovatie, herstructurering dan wel uitbreiding hebben geresulteerd in schoolgebouwen die niet alleen bouwkundig maar zeker ook ruimtelijk klaar zijn voor de toekomst.
DSDr-architecten | De Scholendokter staat dan ook voor diagnose stellen, adviseren, ontwerpen, tekenen en projectmanagement bij uiteenlopende bouwprojecten met een specialisatie op het gebied van onderwijshuisvesting.


Professionalisering

In zijn algemeenheid staat een professionele benadering voorop om gestelde ambities te realiseren. Gezien de veranderingen binnen het onderwijs, en de gevolgen hiervan voor het huisvestingvraagstuk, is een professionele benadering van belang voor alle bouwteamleden.
De wenselijkheid een integraal programma van eisen op te stellen met de mogelijkheid reeds in de initiatieffase naast de financiële kaders de ruimtelijke-, bouwkundige- en installatietechnische uitgangspunten op het onderwijsconcept af te stemmen en tijdig bij te stellen, is slechts één van de situaties die professionalisering, met gelijkwaardigheid tussen opdrachtgever, gebruiker en adviseurs, noodzakelijk maakt.
Ook de aanstaande “doordecentralisatie” is een opgave waarbij een professionele benadering onontbeerlijk is.
Het tijdig sturen op uitvoering, kwaliteit en kosten is noodzakelijk om de risico's volgend uit de gemeente naar schoolbestuur verschoven verantwoordelijkheid voor het planmatig buitenonderhoud in een vroegtijdig stadium inzichtelijk te maken en te beperken.
Voor de begeleiding van de opdrachtgever bij het creëren van een integrale huisvestingsvisie kan De Scholendokter adviseren op het gebied van gebruik, (ver)bouw, onderhoud en beheer van bestaande- en nieuwe scholen.
Bevlogenheid, een hoog ambitieniveau en betrokkenheid vormen hierbij de basis voor een inspiratievolle samenwerking terwijl de opgebouwde ervaring en de kennis van de belangrijke thema’s als kosten, binnenmilieu, akoestiek, duurzaamheid en wetgeving hierbij het professionele uitgangspunt vormen.