IKC Centrumeiland | Amsterdam | Stedenbouwkundige en programmatisch ruimtelijke studie | Ontwerp 2019| Realisatie 2020


Vooruitlopend op een te realiseren bouwkundig ontwerp van IKC Centrumeiland in Amsterdam heeft DSDr architecten in opdracht van Stichting Openbaar Primair Onderwijs “Samen tussen Amstel en IJ” een stedenbouwkundig en ruimtelijk onderzoek verricht naar de (on)mogelijkheden van de realisatie van een IKC met kinderopvang (Humankind) en gymzaal binnen zeer krappe stedenbouwkundige kavelgrenzen. De voorliggende ontwerpvraag is hier of en hoe het mogelijk is om met inpassing van een gymzaal geschikt voor avondgebruik binnen het gegeven bouwvlak van 30x36 m1 (1080m2) en de overige stedenbouwkundige uitgangspunten een IKC voor 400 leerlingen te realiseren is. Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn de noodzakelijke aansluiting van kinderopvang op de onderbouwunit gesitueerd op de begane grond, onderwijs maximaal verdeeld over 3 bouwlagen en het realiseren van de doorgaande onderwijslijn tussen de diverse units. In nauw overleg met de gebruikers is een ruimtestaat opgesteld welke inzicht geeft in het ruimtegebruik van de verschillende units en mogelijke positie binnen het gebouw. Deze ruimtestaat heeft als uitgangspunt gediend voor het ruimtelijk onderzoek. Het onderzoek spitste zich toe op de uiteindelijke positie van de gymzaal. Gezien het beperkte bouwvlak op maaiveld niveau en de eisen gesteld aan de (buiten)ruimtes van de kinderopvang en onderbouw unit kwam naar voren dat de gymzaal niet op de begane grond gesitueerd kon worden. Uiteindelijk zijn een 5-tal varianten opgesteld waarbij de gevolgen van een situering van de gymzaal op de verschillende bouwlagen voor het onderwijs en het (openbare)gebruik van de gymzaal in een plus- en minpuntenlijst inzichtelijk zijn gemaakt. Het onderzoek dient als basis voor verdere besluitvorming door de gemeente en verdere planvorming door de gebruikers van IKC Centrumeiland.