Prins Florisschool | Papendrecht | Grootschalige renovatie | Ontwerp 2014 | Realisatie 2015 | Opdrachtgever Vereniging voor Christelijk Nationaal Onderwijs te Papendrecht


Basisschool Prins Floris is een 8-klassige school met 4 groepen 1 / 2 en 4 groepen 3 /4. De groepen zijn, tezamen met een speelzaal, gegroepeerd rondom een centrale hal. Het karakter van de hal is in zijn huidige staat erg besloten. De beslotenheid wordt niet alleen benadrukt door materiaal en kleurgebruik maar ook ontbreekt een visuele relatie met buiten ontbreekt en tevens is er geen duidelijke ruimtelijke verbinding met de lokalen. Deze liggen weliswaar rondom de hal maar zijn door de situering van bergingen en inpandige kantoorruimten aan het zicht onttrokken.

Het ontwerp voor de renovatie draagt dan ook drie speerpunten in zich. Het verbeteren van de onderlinge relatie tussen de lokalen, het vergroten van de ruimtelijke en visuele relatie tussen de centrale bijeenkomstruimte en de lokalen en het herpositioneren van de nu inpandige kantoorruimten zodat werkplekken met direct daglicht worden gerealiseerd.

Door de gesloten wand van de speelzaal aansluitend op de bijenkomstruimte open te breken en te voorzien van een grote glazen schuifpui en in het verlengde hiervan een open “kooktheater”, als ontmoetingsplek voor team en leerlingen, te situeren ontstaat de mogelijkheid de centrale bijeenkomstruimte en de speelzaal met elkaar te verbinden en zo een extra grote multifunctionele ruimte te realiseren.

Door de herplaatsing van een aantal bestaande ruimten, juiste inpassing van nieuwe functies en genoemde doorbraak wordt de school meer dan “de som der delen”.